தொல்லை தரும் காது இரைச்சல் (Annoying ear noise)

வெளியிலிருந்து வரும் ஓசையாக அல்லாமல், உள்ளிருந்து எழுவது தான் இந்த காது இரைச்சல்(ear noise).இது ஆபத்தானல்ல. எனினும் பொறுக்க முடியாத தொந்தரவு.

Read more