கை கால்களில் விறைப்பு (Erection of arms and legs)

நீரிழிவுநோயால் கால்களில் ஏற்படும் விறைப்பினை (Erection) மாற்றுவது கஷ்டம். ஆனால் சர்க்கரை அளவை கட் டுப்பாட்டிற்குள் வைப்பதனால் தடுக்க முடியும்

Read more