குடும்ப வாழ்க்கை சிறப்பாக இருக்க (Family life)

தாய், தந்தை ,பிள்ளைகள் என ஒரு கூரைக்குக் கீழ் வாழ்வதால் மட்டும் அது குடும்பம் அல்ல. மாறாக, இனிய உறவுகளின் சங்கமமே குடும்பம் (Family life) .

Read more