துரித உணவும் துரிதமான வாழ்வும் (Fast food lifestyle)

துரித உணவுகள் என்பது (Fast food lifestyle) மிகக் குறைந்தளவில் ஊட்டச்சத்துக்களைக் கொண்டு மிகுந்த உப்பும் ,அதிக கொழுப்பும் கொண்டவை ஆகும்.

Read more