மரியன்னை பாத்திமா ஆலயம் (Fatima church Portugal)

உலகம் முழுவதிலுமிருந்து யாத்ரீகர்களை ஈர்க்கும் பாத்திமா ஆலயம் (Fatima church Portugal) மரியன்னை வழிபாட்டின் மிக முக்கியமான அடையாளமாகும்..

Read more