சர்க்கரைவியாதி உள்ளவர்கள் எவற்றை எல்லாம் சாப்பிடலாம்? (Foods for diabetes)

சர்க்கரை நோய் ஆரம்பகட்டத்தில் உள்ளவர்கள் உணவினால் (Foods for diabetes) தடுக்கலாம்.ஏனையவர்கள் ,உணவின் மூலம் கட்டுக்குள் வைத்திருக்கலாம்.

Read more