பாத வெடிப்பிலிருந்து பாதத்தை காப்போம் (Foot cracks)

பித்தம் அதிகமாகும் போது உடல் சூடு அதிகரிக்கும். அதனால் பாதங்கள் ஈரப்பதம் குறைந்து வறண்டுபோய் அந்த இடத்தில் வெடிப்பு (Foot cracks)உண்டாகும்.

Read more