உறக்கத்தை கெடுக்கும் பாத எரிச்சல்(Foot irritation)

நரம்பு மண்டல பாதிப்பு ,சர்க்கரைநோய் ,குடிப்பழக்கம்,சில வகை மருந்துகளின் தாக்கம் போன்றவற்றால் பாதங்களில் எரிச்சல் (Foot irritation) ஏற்படலாம்.

Read more