கர்ப்பிணிகளுக்கு ஏற்படும் கால்வீக்கம் (Foot swelling in pregnancy)

கர்ப்பகாலத்தில் கால் வீக்கம்  (Foot swelling in pregnancy) என்பது இயல்பான  விஷயம்.ஏழாவது மாதத்தின் பின்னர் ஏற்படும் வீக்கம் சாதாரணமானது. 

Read more