கால் ஆணியை நீக்க எளிய மருத்துவம் (Foot wart)

காலில் ஏற்படும் அலர்ஜி, உடலில் அதிகமாக ஏற்படும் வெப்பம் அசுத்தமான இடங்களில் உள்ள கிருமிகளாலும் காலில் ஆணி (Foot wart) பலருக்கு வருகிறது.

Read more