கங்கைக்கரை அதிசயங்கள் (River Ganga)

இறைத்தன்மை கொண்ட கங்கை நதி (River Ganga). பாரதத்தின் பெரும்பான்மையான மக்கள் வழிபடும் ஒரு புனிதமான தெய்வீகத்தன்மை கொண்டதாக விளங்குகிறது.

Read more