வாயுத்தொல்லை நிரந்தரமாக நீங்க (Gas trouble remedies)

சாப்பிட்டதும் வயிறு உப்புசமாக இருப்பது, ஏப்பம் வராமல், செரிமானம் ஆகாமல் இருப்பது, மந்தமாக, இருப்பது எல்லாமே வாயுத் தொல்லை (Gas trouble) தான்.

Read more