கிருஷ்ணரின் இறப்பு எவ்வாறு நிகழ்ந்தது (Krishna)

கிருஷ்ணர்(God Krishna) ஒரு மரத்திற்கு அடியில் அமர்ந்திருந்த போது,மான் என நினைத்து ஒரு வேடன் ஜரா என்னும் வேதனை அம்பை எய்து அவரைக் கொன்றான்.

Read more