பலநோய்களை தீர்க்கும் கோமுகாசனம் (Gomukhasana)

கோமுகாசனம் (Gomukhasana) என்ற ஒற்றை ஆசனத்தின் மூலம் நாம் ஏராளமான பலன்களைப் பெற்றுக் கொள்ளலாம். உடலில் கழிவுகள் சரியாக வெளியேற உதவுகின்றது.

Read more