வாட்டிய கோழி இறைச்சி செய்முறை (Grilled chicken)

கோழி இறைச்சியின் மீதுசுவைக்காக மசாலாக்களை பூசி குறைந்தளவு எண்ணெயைப் பயன்படுத்தாமல் அனலில் வாட்டி (Grilled chicken) எடுக்கும் சமையல் முறை.

Read more