நச்சுத்தன்மையை நீக்கும் வாழையிலைச் சாப்பாடு (Banana leaf meal removes toxins)

சமைத்த உணவில் எதிர்பாராத விதமாக நச்சு கலந்திருந்தால் அதற்கான உடனடி நச்சு முறிப்பான் வாழை இலை (Banana leaves).அதனால் தான் வாழை இலையில் சாப்பாடு

Read more