குதிகால் வெடிப்பு நீங்க இலகுவான வழிகள் (To eliminate heel spurs)

குதிகால் வெடிப்பு (Heel spurs) என்பது அதிகப்படியான வறட்சியினால் கால்களில் வரும் பித்த வெடிப்பாகும். நடக்க முடியாதபடி கால்களில் நோ ஏற்படும்.

Read more