பாத்திமாவின் மூன்று சிறிய புனிதர்களின் கதை (Holiness Lucia, Francisco & Jacinta)

மூன்று சிறிய மேய்ப்பர்கள் (Holiness Lucia, Francisco & Jacinta) ஒரு தேவதையையும் தொடர்ந்து அன்னை மரியாவை 6 முறையும் பார்த்தார்கள்.

Read more