மருந்துகளை தவறாது சாப்பிட்டும் ஏன் சர்க்கரைநோய் குறைவதில்லை? (How does diabetes medicine work)

சர்க்கரை நோய்க்கு சாப்பிடும் மருந்துகள் பின் விளைவுகளைத் தருவதால்.,அவை பற்றி (How does diabetes medicine work) பற்றி சிந்திக்க வேண்டும்.

Read more