படித்ததை நினைவில் வைத்திருப்பது எப்படி (How to remember what you read)

எவ்வளவு படித்தாலும் மறந்து விடுகிறதா? சில இலகுவான முறைகளை பின்பற்றிபடிக்கும் போது ,படித்தவற்றை நினைவில் கொண்டு வர (How to remember)முடியும்.

Read more