பசி வந்தால் எந்த நோயும் குணமாகும் (Hunger and disease)

பசி வந்தால் எந்த நோயும் (Hunger and disease) குணமாகும் என்பது இயற்கையின் விதி! பசி என்பது எண்ணங்கள், உணர்ச்சிகள் உணர்வுகளால் அறியப்படுகிறது.

Read more