உடல் உழைப்பின்மையும் உடல் பருமனும் (Physical Inactivity & obesity)

உணவு எடுத்துக்கொள்வது அதிகமாகவும், உடல் உழைப்பு குறைவாகவும் உள்ளவர்களுக்கே உடல் பருமன் (Physical Inactivity & obesity) அதிகமாக ஏற்படுகிறது.

Read more