சுகருக்கான மருத்துவம் குறித்த சுவாரஸ்யம் (Interesting medical facts about sugar)

வயதானவர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய நோயாக இருந்த சுகர் (Sugar) இப்போது சிறிய குழந்தைகள் வரை அனைவருக்கும் ஏற்படுகிறது.கரணம் என்ன? தடுக்க வழிகள் என்ன?

Read more