பனை,தென்னை வரிசையில் பலா என்னும் கற்பகதரு (Jackfruit)

தினமும் 6 வகையான சுவையுள்ள உணவுகளை உண்ணவேண்டும் என்கிறார்கள். ஒரு பலாசுளையை (Jackfruit) சாப்பிட்டாலே 5 சுவைகள் ஒன்றாக கிடைத்து விடும்.

Read more