யாழ்ப்பாண சுவையில் சுறாவறை (Jaffna flavored suravarai)

சுறா வறை (Jaffna flavored suravarai), சுறாமீன் சரக்குக்கறி போன்றன குழந்தை பெற்ற பெண்களுக்கும், பூப்படைந்த சிறுமிகளுக்கும்  மருத்துவ உணவாகும்.

Read more