வெறும் காலில் நடைப்பயிற்சி தரும் பலன்கள் (Just walking on foot)

வெறும் காலில் நடக்கும் பயிற்சி(Just walking on foot) என்பது மண், புல் அல்லது மணல் போன்ற இயற்கை மேற்பரப்பின் மீதும் செய்யும் நடைபயிற்சி ஆகும்.

Read more