யாரும் ஏறமுடியாத திருக்கைலாசமலை (Himalaya)

கைலாயம் எனும் அதிசயமலை (kailayam)   “கைலாய” (kailayam) மலையை தெய்வீக தன்மை கொண்டதாக இந்து, பௌத்த,ஜைன, மதத்தினர்கள்கருதுகின்றனர். இந்து மத பக்தர்கள் “இமய மலைத்தொடர்களில்” இருக்கும் கைலாய

Read more