விசேட சுவையில் கொள்ளு சட்னி கொள்ளுரசம் (Kollu reipes)

கொள்ளு பருப்பை உணவில் சேர்த்துக் கொள்வதால் அதன் அ ற்புதமான பயன்களைப் பெற முடியும்..கொள்ளு பருப்பு  உணவுகள் (Kollu reipes) மிக சுவையானவை. 

Read more