யாழ்ப்பாண முறையில் ஒடியல் கூழ் (Odiyal kool)

யாழ்ப்பாண உணவுகளிலே ஒடியற் கூழுக்குத் (Odiyal kool) தனித்துவமானதோர் இடம் உண்டு. ஒடியற்கூழ் ஒரு வகை ‘சூப்’ வகையான அர்ரோக்கியமான உணவு .

Read more