ஏழைகளின் ஆப்பிள் (The apple of the poor)

“ஏழைகளின் ஆப்பிள்” (The apple of the poor) எனப்படும் கொய்யா, உடலில் சர்க்கரையின் அளவு ஒழுங்கு படுத்துகிறது. நீரிழிவு நோய்க்கு சிறந்த பழம்.

Read more