சர்க்கரை நோய்க்கு குறிஞ்சா வறை (Kurinja to cure diabetes)

சர்க்கரை நோயைக் குணமாக்கும் (Kurinja to cure diabetes) சிறப்பான மருத்துவக் குணம் கொண்டது குறிஞ்சா.இது இன்சுலின் சுரப்பினை மேம்படுத்துகிறது.

Read more