குருவிக்கார் அரிசியின் தனித்துவம் (The uniqueness of Kuruvikar rice)

அதிக மருத்துவ குணங்களைக் கொண்ட குருவிக்கார் அரிசியில்( Kuruvikar rice) இட்லி, தோசை,ஆப்பம், இடியாப்பம், முறுக்கு,அதிரசம் போன்றன செய்யலாம்.

Read more