வாழ்வியல் மாற்றத்தால் ஏற்படும் நோய்கள் (Lifestyle Diseases)

நவீன உணவுக்கலாச்சாரம் மூலம் மனித சமுதாயத்திற்கு கிடைத்துள்ள மாபெரும் தண்டனையாக வாழ்வியல் மாற்ற நோய்கள் (Lifestyle Diseases) உள்ளது.

Read more