முதுமையும் உணவில் ஆர்வமின்மையும் (Loosing interest in food)

பசி குறைவதற்கும், உணவில் நாட்டம் குறைவதற்கும் (Loosing interest in food) வயது முதிர்வினால் உடலில் ஏற்படும் மாற்றங்களே முக்கிய காரணம்.

Read more