குழந்தைகளுக்கு ஏன் பசி உணர்வு இல்லை?(Loss of appetite)

பசியின்மைக்கான (Loss of appetite) முதல் முக்கிய காரணம் டிஜிட்டல் சாதனங்களின் பாவனையில் முழ்கி குழந்தைகள் தம் பசியை மறந்து போய்விடுகிறார்கள்.

Read more