நாரிப்பிடிப்பு பாரம் தூக்குவதனால் தான் ஏற்படுகின்றதா?(Low backpain)

பாரம் தூக்குவதால் மட்டுமல்ல ,நாளந்த செயற்பாடுகளும் நாரிப்பிடிப்பை (Low backpain) ஏற்படுத்தும். முள்ளந்தண்டின் கீழ் முள்ளெலும்புகளில் உள்ள வலி

Read more