மகா முத்ராசனம் (Maha Mudrasana)

மகா முத்ராசனம் (Maha Mudrasana) கீழ்முதுகுத் தண்டுவலி, கழுத்துவலி, தோள்பட்டை வலி போன்றவை நீங்கும்.இது உட்கட்டாசனத்திற்கு மாற்று ஆசனமாகும்.

Read more