ஹனிமூன் தேசம் எனும் மணாலி (Manali tourism)

இமாச்சல் பிரதேசம் என்றாலே ஞாபகம் வருவது சிம்லா. அதிலும் “ஹனிமூன் தேசம்” என்னும் குலு-மணாலி (Manali tourism) என்றாலோ இனிய பயணம் தான்.

Read more