மங்கள ஆரத்தியின் விளக்கம்(Mangala arathi)

ஆரத்தி (Mangala arathi) எடுப்பது நம் உடலில் சேரும் விஷ கிருமிகளை அழித்து நம் நலன் பேணுவதோடு பிறருக்கும் விஷகிருமிகள் பரவாது தடுக்கவே.

Read more