வாசலில் ஏன் மாவிலை தோரணம்(Mango leaf & negative energy)

மாவிலை அழுகுவது இல்லை.இதுபோல், வாழ்க்கையும் நீண்டகாலம் நீடித்து நிலைபெறும் என்ற நம்பிக்கையில் மாவிலைத் தோரணம்(Mango leaf ) கட்டப்படுகிறது.

Read more