பூண்டின் மருத்துவ மகத்துவம் (Medicinal garlic)

அன்றாடம் பாவிக்கும் பொருளான பூண்டு மருந்தாக (Medicinal garlic) உணவில் சேர்க்கப்படுகிறது. இதனால் பல ஆரோக்கியகேடுகளில் இருந்து தப்புகிறோம்.

Read more