சுண்டைக்காயின் மருத்துவகுணம் (Medicinal value of Sundaikkai)

நோயுற்ற காலத்தில் குறைந்து இருக்கும் நாக்கின்சுவை அறியும் திறன் சிறிதளவு சுண்டக்காய் (Sundaikkai) பக்குவப்படுத்தி சாப்பிடுவதால் அதிகரிக்கும்.

Read more