மருந்தாகும் மிளகாயின் காரம் (Chilli)

இந்திய உணவுகள் உலகில் அதிகம் காரமான உணவுகளாக பார்க்கப்படுகிறது. இந்திய உணவுகளில் மிளகாய் (Chilli) நேரடியாக அல்லது பொடியாக கலக்கப்படுகிறது.

Read more