ஆண்களை அனுமதிக்காத கோவில்கள் ( men are not allowed)

சபரிமலை ஐயப்பன் கோவிலில் பெண்கள் அனுமதிக்கப்படுவதில்லை, .ஆனால் ஆண்களை அனுமதிக்காத கோவில்கள் (Temples that do not allow men) பற்றி தெரியுமா?

Read more