நமது மனம் எங்கு உள்ளது? (Where is our mind?)

மனிதர் வாழக்கையில் வெற்றியடைய நல்ல உடல், மன ஆரோக்கியம் அவசியம்.உடல் உறுப்புக்கள் அனைத்தும் மனதுடன் (Mind) சேர்ந்து இயங்குவதே ஆரோக்கியம்.

Read more