முல்தானி மெட்டி (multani meti natural facial)

முல்தானி மெட்டி (multani meti), இது பல்வேறு அழகு நோக்கங்களுக்காகப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு பழமையான ஒப்பனைப்பொருள். இது இயற்கையாக பொடி செய்யப்பட்ட  ஒரு வகை களிமண் ஆகும்.

Read more