நாவில் கரையும் சுவையுடன் மைசூர்பாகு (Mysore pak)

லட்டு, ஜாங்கிரி, தொதல்,அல்வா , பாயாசம்,…..அதிலும் மைசூர் பாகு (Mysore pak) என்றால் அடடடா…இது மைசூரில் தான் முதன் முதலில் உதயம் ஆனது.

Read more