மாதவிலக்கு பிரச்சனைகள் தீர இயற்கை வைத்தியங்கள்(Menstrual Problems)

மாதவிலக்கு பிரச்சனை (Menstrual Problems) பெண்களை பாடாய் படுத்தும் பிரச்சனைகளில் ஒன்று. நாட்கள் தள்ளி போவது, அதிகப்படியான உதிரப்போக்கு, அதிகவலி போன்ற மாதவிடாய் பிரச்சனைகளால் பெண்கள் பலர்

Read more