பழனியின் அதி அற்புத நவபாசாண சிலை (Navapasanam statue in Palani)

நவபாஷாண சிலை (Navapasanam statue) என்பது ஒன்பது வகையான விஷங்களை முறைப்படி சரியான விகிதத்தில் கலந்து சித்தர்களால் வடிவமைக்கப்பட்டதாகும்.

Read more