வருடத்தில் ஏன் இரண்டு நவராத்திரிகள் (Navarathri Fasting)

நவராத்திரி (Navarathri Fasting) வருடத்தில் இரண்டு முறை அதாவது குளிர்கால தொடக்கத்திலும் (அஷ்வினா) கோடை காலத்திலும் (சைத்ர) கொண்டாடப்படுகிறது.

Read more